REALIZACJA RPO WiM - SM Mamry

Przejdź do treści

REALIZACJA RPO WiM


1.    HUMANIZACJA BLOKOWISK POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ZREALIZOWANYCH W TECHNOLOGII WIELKIEJ PŁYTY.


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na2007-2013 oraz budżetu państwa.

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa MAMRY w Giżycku pozyskała środki finansowe na realizację projektu: „Humanizacja blokowisk poprzez poprawę warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty w zasobach SM Mamry w Giżycku”. Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych zrealizowanych  w technologii wielkiej płyty, nr wniosku WND-RPWM.04.01.01-28-002/10.
Poddziałanie ma na celu poprawę warunków technicznych blokowisk dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania. Realizacja prac modernizacyjnych wpłynie znacząco na zmniejszenie energochłonności budynków. Niewymiernym, ale bardzo znaczącym aspektem będzie także zdecydowane podniesienie estetyki budynków.


W dniu 07.04.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa          o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowita wartość projektu: 4 056 921,51zł
Kwota dofinansowania:         2 017 482,75zł

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012.
Przedmiotem projektu będą budynki:2011

2012

Smętka 20a

Jagiełły 7a

Jagiełły 7

Jagiełły 9

Wodociągowa 13

Wodociągowa 9a

Kościuszki 27

Wodociągowa 11a

 

Smętka 18a


14.04.2011 r. Spółdzielnia ogłosiła przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych: Smętka 20a, Jagiełły 7, Wodociągowa 13, Kościuszki 27  w Giżycku"

17.05.2011 r. zakończyła się procedura przetargowa i wyłoniono Wykonawców, z którymi w dniu 25.05.2011 r. zawarto umowy na roboty budowlane w ramach projektu, które rozpoczną się na początku czerwca 2011 r.W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 01.07.2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu:  3 429 702,67 zł
Kwota dofinansowania: 1 707 537,75 zł

Prace budowlane w ramach projektu przewidziane na 2011 r. zostały zakończone w dniu 08.11.2011 r., podpisaniem ostatniego protokołu odbioru.

Dnia 12.01.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację II części robót budowlanych w ramach projektu; zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych: Smętka 18a, Jagiełły 7a, Jagiełły 9, Wodociągowa 9a, Wodociągowa 11a    w Giżycku” przewidziane do realizacji w 2012 r.


W dniu 22.02.2012 r. zakończono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawców, z którymi w dniu 12.03.2012 r. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu.

W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 29.05.2012 r. podpisano aneks do umowy   o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu:  2 689 746,11 zł
Kwota dofinansowania:         1 341 874,06 zł

Roboty budowlane rozpoczęły się w połowie kwietnia 2012 r. Planowane zakończenie prac
30.09.2012 r.2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZREALIZOWANYCH W TECHNOLOGII WIELKIEJ PŁYTY

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na2007-2013 oraz budżetu państwa.

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa MAMRY w Giżycku pozyskała środki finansowe na realizację projektu: „Termomodernizacja sześciu budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty w zasobach SM Mamry w Giżycku”. Projekt został wybrany do dofinansowania             z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, nr wniosku WND-RPWM.04.01.01-28-037/10.
Poddziałanie ma na celu poprawę warunków technicznych blokowisk dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania. Realizacja prac modernizacyjnych wpłynie znacząco na zmniejszenie energochłonności budynków. Niewymiernym, ale bardzo znaczącym aspektem będzie także zdecydowane podniesienie estetyki budynków.

W dniu 07.04.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa  o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowita wartość projektu: 4 334 929,45zł
Kwota dofinansowania:  2 160 144,72zł

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012.
Przedmiotem projektu będą budynki:


2011

2012

Królowej Jadwigi 9

Królowej Jadwigi 13a

Królowej Jadwigi 11

Wodociągowa 10

Królowej Jadwigi 13

Wodociągowa 12


14.04.2011r. Spółdzielnia ogłosiła przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych: Królowej Jadwigi 9, Królowej Jadwigi 11, Królowej Jadwigi 13 w Giżycku"

17.05.2011 r. zakończyła się procedura przetargowa i wyłoniono Wykonawców, z którymi     w dniu 25.05.2011 r. zawarto umowy na roboty budowlane w ramach projektu, które rozpoczną się na początku czerwca 2011 rW związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 01.07.2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu:  3 133 839,45 zł
Kwota dofinansowania: 1 562 110,42 zł

Prace budowlane w ramach projektu przewidziane na 2011 r. zostały zakończone w dniu 08.11.2011 r., podpisaniem ostatniego protokołu odbioru.

Dnia 12.01.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację II części robót budowlanych w ramach projektu; zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych: Królowej Jadwigi 13a, Wodociągowa 10, Wodociągowa 12 w Giżycku” przewidziane do realizacji w 2012 r.


W dniu 22.02.2012 r. zakończono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawców,  z którymi w dniu 12.03.2012 r. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych   w ramach projektu.

W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 29.05.2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu:  2 425 670,61 zł
Kwota dofinansowania:         1 210 316,47 zł

Roboty budowlane rozpoczęły się w połowie kwietnia 2012 r. Planowane zakończenie prac – 30.09.2012 r.3. REWITALIZACJA I HUMANIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z WIELKIEJ PŁYTY: KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7A, 7B, 7C W GIŻYCKU


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Spółdzielnia Mieszkaniowa MAMRY w Giżycku pozyskała środki finansowe na realizację projektu: „Rewitalizacja i humanizacja budynków mieszkalnych z wielkiej płyty: Królowej Jadwigi 3, 3A, 5, 7, 7A, 7B, 7C w Giżycku”. Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, nr wniosku WND-RPWM.04.01.01-28-033/11.
Poddziałanie ma na celu poprawę warunków technicznych blokowisk dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania. Realizacja prac modernizacyjnych wpłynie znacząco na zmniejszenie energochłonności budynków. Niewymiernym, ale bardzo znaczącym aspektem będzie także zdecydowane podniesienie estetyki budynków.

W dniu 27.06.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 891 743,58 zł
Kwota dofinansowania: 937 261,78 zł
W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 18.06.2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.
Całkowita wartość projektu: 911 093,90 zł
Kwota dofinansowania: 408 310,00 zł
Roboty budowlane rozpoczęły się 17.05.2013 r., a zakończyły 04.11.2013 r.


ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści