STRONA GŁÓWNA - SM Mamry

Przejdź do treści
 


WITAMY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MAMRY"
W GIŻYCKU
***********************************************************************************
UWAGA!!
 WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku informuje,
że od dnia 05.03.2024r. przystępuje do
wymiany legalizacyjnej wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi
we wszystkich budynkach będących w naszych zasobach.   
  
Ogłoszenia z dokładnym terminem wymiany
będą wywieszane na klatkach schodowych poszczególnych budynków.
Prosimy o udostępnianie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w wyznaczonych terminach oraz przygotowanie dostępu do wymiany urządzeń.
 
Wykonawca robót: WODMIAR ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą systemu do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy, w przypadku nieudostępnienia lokalu celem wykonania wymiany, po dniu 31.07.2024r. zużycie wody będzie rozliczane jak w przypadku lokalu nieopomiarowanego, czyli lokalu z niesprawnym urządzeniem pomiarowym lub posiadającym urządzenie pomiarowe, które straciło ważność legalizacji.
 
Za podstawę obliczenia ilości zużycia wody w takich lokalach będzie norma zużycia, tj. 5,40 m3 wody zimnej na osobę i 3,00 m3 wody ciepłej na osobę (par. 20 pkt. 10 i 12 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku).

******************************************************************************

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry
informuje, że zamierza rozpocząć  budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami
w kondygnacji podziemnej przy ul. Daszyńskiego na działce 168/8"
*******************************************************
OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku
informuje, że siedziba Zespołu Konserwatorów
mieści się przy ul. Daszyńskiego 3.
Numer telefonu: 87 428 61 00 lub 691 484 916.
******************************************

UWAGA
Od dnia 01.11.2016r ulega zmianie numer telefonu
POGOTOWIA TECHNICZNEGO
do usuwania usterek na instalacjach wspólnych:
od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00- 7:00,
całodobowo w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 
9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej uchwalenie miało na celu dostosowanie zapisów ustawowych do wcześniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo Senat RP zaproponował w projekcie ustawy dodatkowe poprawki, które następnie przyjął Sejm RP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę i ich konsekwencje dla funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej MAMRY w Giżycku.
 
1.    Członkostwo w spółdzielni – art. 1, oraz art. 3 USM
 
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zakłada, że z chwilą jej wejścia
w życie wystarczy posiadać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, aby z mocy prawa stać się członkiem spółdzielni. Oznacza to, że członkostwo w spółdzielni nierozerwalnie związane zostało z prawem do lokalu. Rodzi to poniższe konsekwencje. Z dniem wejścia ustawy w życie tzw. członkowie oczekujący utracili członkostwo w spółdzielni. Analogiczna sytuacja dotyczy tzw. członków współmałżonków (członkami spółdzielni mogą być obecnie oboje małżonkowie, tylko w przypadku, gdy prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, jeśli posiada je jeden z nich – to tylko on wpisany jest w poczet członków spółdzielni, a współmałżonek traci je z mocy prawa). Ponadto w przypadku posiadania mieszkania lokatorskiego lub własnościowego, tracą moc przepisy mówiące o obowiązku wnoszenia wpisowego, udziałów i składania deklaracji.
 
W przypadku jednak odrębnej własności, właściciel lokalu sam decyduje o przystąpieniu
w poczet członków spółdzielni. Będzie wtedy zobligowany do złożenia deklaracji, jednak nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.
 
Ponadto nowelizacja ustawy wycofała przepisy dotyczące wystąpienia ze spółdzielni oraz wykluczenia i  wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.
 
 
2.    Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – art. 11 ust. 11 USM
 
Znowelizowane przepisy wprowadzają do ustawy nową instytucję dotyczą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na mocy orzeczenia sądu wobec osób, które zalegają z zapłatą opłat przez co najmniej 6 miesięcy oraz tych, które zachowują się uciążliwie. Do tej pory o wykluczeniu z rejestru spółdzielców decydowała Rada Nadzorcza. Jeśli osoba, wobec której podjęto taką uchwałę nie zgadzała się z nią, miała prawo zaskarżyć ją do Walnego Zgromadzenia lub sądu. Od 9 września 2017 r. to spółdzielnie mieszkaniowe muszą skierować sprawę do sądu i wykazać przed nim, że istnieją ku temu wiarygodne przesłanki w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 
3.    Zasady udziału członka spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu –  art. 8 USM
 
Na Walnym Zgromadzeniu, w myśl nowych przepisów, może uczestniczyć członek spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika, z uwzględnieniem zasady 1:1 – jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż jednego spółdzielcę.
 
4.    Zmiany Statutu SM MAMRY
 
Ustawodawca zdecydował, że na dostosowanie statutu do nowych przepisów prawnych, które weszły w życie 9 września 2017 r., spółdzielnie mieszkaniowe mają 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że już od chwili wejścia w życie nowych przepisów, spółdzielnie są zobligowane do przestrzegania znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAMRY” ul. Jagiełły 1, 11-500 Giżycko
 
Telefon 87-428-72-03 wew. 6
INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA
 
SYSTEM E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„MAMRY” W GIŻYCKU

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokatorów i właścicieli mieszkań od
1 czerwca 2015 r. uruchomiliśmy w naszej Spółdzielni nowy system E-USŁUGI.
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "MAMRY" w Giżycku informuje, że dostępny przez stronę internetową www.smmamry.pl system umożliwia:
 
-   sprawdzenie parametrów wpływających na wymiar opłat;
 
-   śledzenie historii stanów licznika ciepłej wody i zimnej wody;
 
- zgłaszanie usterki w częściach wspólnych budynku, awarie wymagające pilnych interwencji prosimy zgłaszać telefonicznie do  Działu Technicznego;
 
-   zgłoszenie sprawy do Działu Obsługi Mieszkańców;
 
-   dla lokali użytkowych - możliwość pobrania e-faktury (na pisemny wniosek wysyłanie wyłącznie drogą elektroniczną).
 
Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług udostępnianych przez system
E – USŁUGI.
 
Aby uzyskać dostęp do systemu należy zgłosić się do biura Spółdzielni do pokoju nr 7, złożyć wniosek i odebrać identyfikator i hasło dostępu.  
 
                                                                                                                            ZARZĄD SPÓŁDZIELNIGodziny pracy:
w poniedziałki w godzinach... 8:00 - 16:00
wtorek-piątek w godzinach.... 7:00 - 15:00


  

ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści